İlkokul Rehberlik

Çok Yönlü Rehberlik Programı Uyguluyoruz

Rehberlik çalışmalarında, öğrencinin yaşına bağlı olarak içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri göz önünde bulundurularak;

Beyin gelişimine bağlı zihinsel süreçleri, nörobilim ışığında çeşitli etkinliklerle desteklenir. Dil ve düşünce süreçlerinin gelişimi hedeflenir. Soyut, analitik düşünce ve akıl yürütme ile dil becerilerinin artması istenir. Duygusal ve sosyal gelişim süreçleri, tam olarak desteklenir. Öğrencinin olumlu benlik algısı edinmesi, kendine güvenmesi, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması ve sürdürebilmesi hedeflenir. Varsa negatif kaygılarının, ortadan kaldırılması amaçlanır. Kişinin üst gelişim basamağına sağlıkla geçmesi esastır.

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi önleyici, destekleyici ve gelişimsel anlayışla hareket eder. Öğrenciyi tanıma destekleme ve geliştirme çalışmalarını yıl boyunca aktif olarak yürütür. Bu bağlamda yine öğrenci merkezli olmak üzere, öğretmen ve ebeveyn iş birliği içinde ve koordinasyonunda, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Çocuğun okula uyumu ile ilgili oryantasyon çalışmaları yapılır.
Öğrenciyi tanımada sınıf ve okul ortamında gözlem, sürekli yapılır.
Öğrenciye ait çeşitli gelişimsel değerlendirmeler belli periyotlarla yapılır. Çeşitli resim çalışmaları, test çalışmaları ve incelemeler ile öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimleri değerlendirilir.
Öğrencinin duygusal gelişimi (bireysel özgüven, özsaygı, olumlu benlik algısı, beceri ve yeteneklerinin keşfi, bireysel farkındalıklar, kendini, duygu ve düşüncelerini fark ederek iletebilme yetisi, bireysel motivasyon) desteklenir.
Öğrencinin sosyal gelişimi (temel sosyal becerilerin kazandırılması, toplumsal kimlik geliştirmesi, problem çözme becerisi edinmesi, toplumsal ortamlarda kendini ifade edebilme) gibi hususlarda desteklenir.
Öğrencinin akademik süreçleri takip edilerek, değerlendirilir. Başarı veya varsa başarısızlık durumları üzerinde durularak gerekli yönlendirmeler yapılır.
Öğrencinin tüm süreçleri öğretmen ile iş birliğinde yürütülür. Özel ve ihtiyaç durumlarında gerekli incelemelerde bulunulur, gereken rehberlik ve yönlendirmeler yapılır.
Öğrencinin tüm yönleri ile ilgili hususlarda velisi ile görüşmeler yapılarak içerikler hususunda karşılıklı iş birliği ve destek sağlanır.
Farklı konularda (zorbalık, bağımlılık, sağlığımızı koruma…) öğrenci eğitimleri, grup veya sınıf çalışmaları şeklinde yapılır.
Çeşitli yazılı materyal ile veli ve öğrenci bilgilendirmeleri yapılır.